Vedtægter for Nigeriaforeningen

§ 1. Navn, hjemsted og status

Stk. 1 Foreningens navn er NigeriaForeningen

Stk. 2 Foreningens hjemstedsadresse er den til enhver tid valgte formands privatadresse

Stk. 3. Foreningen søger status som landegruppe under Adoption og Samfund. Medlemskab af foreningen betinger ikke samtidig medlemskab af landsforeningen Adoption og Samfund

§ 2. Nigeriaforeningens formål

 • at skabe kontakt mellem familier med børn fra Nigeria
 • at formidle kontakt til kommende familier med børn fra Nigeria
 • at indsamle og udveksle erfaringer mellem foreningens medlemmer
 • at udbrede viden om Nigeria og landets kultur til foreningens medlemmer og andre interesserede
 • at skabe netværk for børn adopteret fra Nigeria
 • at rådgive vedrørende adoption fra Nigeria
 • at give andre kendskab til foreningens arbejde – og dermed adoption fra Nigeria

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1 Som medlemmer optages:

 • familier, der ønsker at adoptere eller har adopteret barn fra Nigeria samt børn under 18 år
 • børn adopteret fra Nigeria fra det fyldte 18. år

Stk. 2 Som støttemedlemmer kan optages:

Enkeltpersoner, familier, foreninger, virksomheder eller institutioner, der ønsker at støtte foreningens arbejde. Støttemedlemmer betaler kontingent minimum svarende til satser defineret og fastsat af bestyrelsen

Stk. 3 Kontingent for medlemskab fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det følgende regnskabsår. Kontingentet opkræves fortrinsvist i februar måned gældende for indeværende år.

§ 4 Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 8 personer samt 1 – 2 suppleanter. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 2-5 menige medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er forældre i medlemsfamilie som defineret under § 3, stk. 1, litra a samt medlemmer som defineret i § 3, stk. 1, litra b.  Kun én person pr. medlemsfamilie som defineret under § 3, stk. 1, litra a, kan være medlem af bestyrelsen på samme tid.

Stk. 3 Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af medlemmerne vælges i lige år, og den anden halvdel af medlemmerne i ulige år. Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Genvalg er muligt.

Stk. 4 Foreningens regnskabsår løber fra stiftelsestidspunktet 27/9- 31/12 2009. Regnskabsåret vil herefter være at regne som kalenderåret.

Stk. 5 Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at udtræde inden valgperiodens udløb findes et nyt medlem blandt de valgte suppleanter.

Stk. 6 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og retningslinier for den daglige administration og forvaltning af foreningens formue.

Stk. 7 I tilfælde af at der på generalforsamlingen ikke er valgt maksimalt antal delegerede til Adoption & Samfunds generalforsamling kan bestyrelsen udpege delegerede blandt de af foreningens medlemmer, der samtidig er medlem af Adoption & Samfund.

§ 4 A Tavshedspligt

Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmer samt andre med tillidshverv i NigeriaForeningen har tavshedspligt med hensyn til de personsager, de som følge af bestyrelseshverv eller andet tillidshverv får kendskab til.

Stk. 2. Fritagelse fra tavshedspligt kan kun gives skriftligt af de i en sag implicerede personer.

§ 5 Økonomi

Stk. 1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Stk. 2 Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 6 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året fortrinsvis inden den 15. oktober. Indkaldelse sker skriftligt til samtlige medlemmer med mindst 20 dages varsel. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 • valg af dirigent
 • valg af referent
 • bestyrelsens beretning
 • godkendelse af regnskab for seneste afsluttede regnskabsår
 • vedtagelse af budget og kontingent for indeværende regnskabsår
 • valg til bestyrelsen, jf. § 4
 • valg af revisor
 • valg af delegeret til Adoption & Samfunds generalforsamling, jf. § 11
 • forslag til handlingsplan for næste bestyrelsesperiode
 • indkomne forslag
 • eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller hvis mindst 33 % af medlemmerne skriftligt har anmodet bestyrelsen derom. Indkaldelse skal ske med mindst 20 dages varsel og skal være afviklet senest 60 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

§ 8 Afstemninger

Afstemninger på generalforsamlinger sker normalt ved håndsoprækning blandt de stemmeberettigede fremmødte. Efter begæring kan der dog foretages skriftlig afstemning. Beslutninger, bortset fra beslutning om opløsning jf. § 9, ændring af vedtægter jf. § 10 og valg af delegerede jf. § 11, stk. 2, træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. Hver medlemsfamilie som defineret under § 3, stk. 1, litra a samt medlemmer under § 3, stk. 1, litra b har hver 1 stemme.

§ 9 Tegningsret

Foreningen tegnes af:

 • formanden
 • kassereren

Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

§ 10 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 75 % af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, og disse udgør mindst 50 % af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer. Såfremt flertallet af de fremmødte ved generalforsamlingen stemmer for foreningens opløsning, uden at dette stemmetal repræsenterer det nødvendige kvalificerede stemmetal blandt foreningens medlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Denne skal være afholdt senest 40 dage efter den foregående generalforsamling, og dagsordenen skal alene indeholde spørgsmålet om foreningens opløsning, foreningen kan herefter nedlægges, hvis mindst 50% af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 2 Ved opløsning afvikles først mellemværender. Tilbageværende formue overføres til et eller flere af den opløsende generalforsamling valgt børnehjem eller institutioner i Nigeria, hvis beløbet er over kr. 1000,- og til foreningen Adoption & Samfund hvis beløbet er under kr. 1000,-.

§ 11 Vedtægtsændring

Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på ordinær og ekstraordinær generalforsamling med 2/3’s flertal af de stemmeberettigede fremmødte.

§ 12 Valg af delegerede

Stk.1 Generalforsamlingen kan blandt de medlemmer, der ligeledes er medlemmer af Adoption & Samfund vælge delegerede til Adoption & Samfunds generalforsamling i henhold til vedtægterne for Adoption & Samfund.