Adoption fra Nigeria

Adoptionsprocessen

At adoptere er på mange måder en lang rejse, der for alvor starter, når Regionen ansøges om de indledende papirer til adoptionsansøgningen og godkendelsesprocessen starter.

Der findes rigtig mange gode og informative sider om sagsgangen i selve godkendelsesprocessen. Disse kan blandt andet findes på AC Børnehjælp, Danadopt eller Adoptionsnævnets hjemmesider (se eventuelt vores linkside).

Vi vil ikke her gå yderligere ind i adoptionsprocessen i Danmark, men derimod koncentrere os om adoptionsprocessen i Nigeria.

Krav til ansøgere til Nigeria

For at adoptere fra Nigeria skal man have været gift i 3 år. Mindst en af ansøgerne skal være under 45 år, med mindre der er tale om et special need barn. Begge ansøgere må ikke være arbejdsløse eller studerende, og i Nigeria accepterer man ikke enlige ansøgere.

Nigeria kræver desuden en psykologerklæring udfærdiget af en autoriseret dansk psykolog.

Det er vigtigt at understrege, at der IKKE er tale om en udvidet psykologerklæring, og prisen for udarbejdelse af den krævede psykologerklæring til Nigeria kan derfor også laves betydeligt billigere. Flere af de psykologer AC Børnehjælp anbefaler vil formentlig kunne lave den indenfor en prisramme på ca. 3.500,- kr. Det kan anbefales at sende psykologen den af regionen udarbejdede socialrapport, da denne vil kunne danne god baggrund for psykolograpporten. Vi kan klart anbefale at kontakte nogle af Nigeria-familierne her på siden for at få navn og adresse på psykologer, der har erfaring med at udarbejde psykolograpporter som den, der kræves til Nigeria.

AC Børnehjælp anbefaler, at psykologen arbejder ud fra en af dem udarbejdet skabelon. Denne vil kunne rekvireres hos AC Børnehjælp i forbindelse med sagsklargøringen.

Såvel kravene til danske adoptanter som kravene til sagsklargøringsdokumenter kan ændres af de nigerianske myndigheder. På AC Børnehjælp´s hjemmeside vil I altid kunne finde de sidst nye opdaterede krav for ansøgere til Nigeria (se her) og ved valg af Nigeria som formidlingsland for ens kommende barn vil man altid modtage sidst nye gældende krav vedr. sagsklargøringdokumenter til Nigeria fra AC Børnehjælp.

Når et barn bringes i forslag vil man skulle indhente nye opdaterede attester efter AC Børnehjælps anvisning.

Adoption fra Nigeria

Familieret  i Nigeria – og hermed også adoption – hører under de enkelte stater. Dette betyder, at der er meget stor forskel på lovgivning, og specielt praksis, i forhold til adoption staterne imellem. Der er en vis skepsis overfor international adoption og diskussioner om child trafficking er desværre ikke et ukendt fænomen. I nogle stater er der direkte forbud mod adoption, især i den nordlige del af landet.

International adoption er et relativt ukendt fænomen i det meste af landet. Den udvidede familie tager stadig i udstrakt grad hånd om forældreløse børn, men særligt i storbyerne findes efterladte børn. Det er ikke ualmindeligt at udsatte og unge mødre tager til storbyerne for at føde deres barn i anonymitet. Stort set alle børn formidlet i international adoption er hittebørn.

Det er ikke ualmindeligt at finde efterladte børn ved byens mange lossepladser. I vores vestlige kultur kan det være svært at forene sig med tanken om, at børn efterlades på f.eks lossepladser, men i en by som Lagos giver det meget stor mening: Her kan enhver diskret efterlade barnet, uden at det vil vække opsigt, og vigtigst af alt er det et sted, hvor barnet grundet den travle trafik til og fra lossepladsen hurtigt vil blive fundet, hvilket selvfølgelig er essentielt i Lagos´ varmegrader.

Aktuelt samarbejder AC Børnehjælp med myndighederne i Lagos State om adoption fra Nigeria, og her er der 10-15 års erfaring med international adoption. Der formidles børn til Frankrig, Schweiz, Holland, Italien og Danmark fra Lagos State.

 

 

Stort set alle nigerianske børn frigivet til international adoption er farvede eller sorte. Der kommer børn i alle aldre fra Nigeria, men AC Børnehjælp forventer, at de fleste børn vil være mellem 0-3 år, når de bringes i forslag.

De nigerianske børn, der frigives til international adoption, er alle helbredsmæssigt grundigt undersøgt og beskrevet – herunder testet for HIV og hepatitis B.

Som kommende forældre til et barn fra Nigeria må man være indstillet på, at det er meget beskedent med oplysninger om barnets oprindelse. Som regel kan man kun blive oplyst om, hvor i byen ens barn er blevet fundet, men ofte vil barnet oprindeligt ikke komme fra dette område.

Når et barn findes vil det blive bragt til en politistation, hvor der vil blive optaget rapport, og barnet vil herefter blive overdraget til de sociale myndigheder/børnehjem. I forbindelse med formidlingen af de første børn til Danmark har det kunnet konstateres, at en del af børnene kan være aldersmæssigt vanskelige at vurdere. Dette skyldes, at de nigerianske myndigheder ikke tillægger det stor betydning at præcisere alderen på efterladte børn, hvor den rigtige fødselsdato ikke er kendt, og den politibetjent, der optager rapporten, vil givetvis ikke være trænet i at vurdere et barns alder. Det vil være den anslåede alder i politirapporten, der vil komme til at følge barnet – også selvom børnehjemmet efterfølgende af en læge får en anden vurdering af barnets alder.

LIFE

AC Børnehjælp samarbejder i Nigeria med organisationen LIFE. LIFE står for Literacy, Integration and Formel Education og blev etableret i 2006 med en bestyrelse på 5 medlemmer. Grundlæggeren Elvira Salleras har 10 års erfaring med international adoption til Frankrig, Schweiz og Italien. Herudover har Elvira Salleras sin egen advokatpraksis og er bl.a officiel advokat for den franske og italienske ambassade.
Privat er Elvira Salleras gift med en franskmand og har 4 børn.

 

Elvira Salleres (tv) samt medarbejder ved LIFE Chinasa (th)

 

I Lagos State har kun 3 organisationer licens til at formidle international adoption, og LIFE er altså heraf den ene – og desuden den eneste, der er lokalt funderet. Til trods for organisationens unge alder giver den et meget professionelt og erfarent indtryk. Elvira Salleras har styr på lovgivningen, adoptionsprocessen og er meget vidende omkring de psykologiske aspekter i adoptionen. Hun har en virkelig god kontakt til ministeriet og socialministeren der, og sammen med sine medarbejdere i LIFE, der har tæt kontakt til de enkelte børnehjem, udgør de et rigtig godt team.

Ud over adoptionsarbejdet er det målet for LIFE at starte hjælpeprojekter for udsatte børn. Bl.a har de en konkret idé om at starte aktiviteter efter skolegang for børn fra udsatte familier, hvor der kan tilbydes lektiehjælp. LIFE ønsker også at arbejde for ugifte gravide kvinder, der ikke er i stand til selv at tage vare på deres kommende barn. Det er meget tabubelagt at blive gravid før ægteskabet og bl.a dette forhold ønsker LIFE at sætte på den politiske dagsorden.

Det er vigtigt at understrege, at det system, LIFE skal operere i, fungerer på en meget anderledes måde end det danske. AC Børnehjælp opfordrer i den sammenhæng kraftigt til, at man altid følger kontaktpersonernes råd og vejledning – også når man ikke måtte være enige med dem. LIFE ved, hvad man kan gøre for at fremme en sag i systemet – og lige så vigtigt ved de, hvad man ikke kan gøre.

Et barn bringes i forslag

LIFE har aftalt med AC Børnehjælp at have 10 sager liggende fra danske ansøgere ad gangen. Sagerne fordeles efter aftale til de forskellige børnehjem, når der måtte være børn fri til international adoption. Rækkefølgen på ventelisten hos AC Børnehjælp er således mest et arbejdsredskab for AC Børnehjælp.

Når et barn bringes i forslag fra Nigeria vil AC Børnehjælp modtage alle barnets oplysninger pr. fax eller e-mail. Det vil være tale om relativt få baggrundsoplysninger, men udførlig lægerapport på barnet – heriblandt resultat af prøverne for HIV og hepatitis B. Herudover vil der være et eller flere farvefotos af barnet.

Når barnet er vurderet af de danske børnelæger vil det kunne bringes i forslag umiddelbart, såfremt det falder indenfor en almen godkendelse.

Det er vigtigt at understrege, at man i Nigeria ikke altid synes at tillægge det så stor betydning med en præcis aldersangivelse på barnet, ligesom højde og vægtmålinger på barnet i nogle tilfælde vil være angivet forkert. Alene på den baggrund kan et barn vurderes udenfor almen godkendelse, fordi der så kan rejses tvivl om barnets trivsel. Læs eventuelt mere om almen og udvidet godkendelse her.

Når et barn er matchet og accepteret af sine nye forældre, vil de næste uger gå med planlægning af rejse, visumansøgning og indhentning af opdaterede attester. Herudover vil der fra Nigeria blive sendt et invitationsbrev, og ikke før alle formaliteter er i orden, vil man kunne rejse. Man må regne med 4-6 ugers ventetid på udrejse efter barn i forslag.

Adoptionsprocessen i Nigeria

Sagsgangen omkring selve adoptionsprocessen i Nigeria kan ændres (og bliver det løbende) af de nigerianske myndigheder. Som hovedregel vil sagsgangen dog nogenlunde være som beskrevet nedenfor.
De nybagte forældre vil typisk dagen efter deres ankomst møde deres barn for første gang på det børnehjem, barnet bor på. Intensionen fra de nigerianske børnehjem er, at forældrene igennem nogle dage skal komme dagligt for at være sammen med barnet, inden de vil få barnet udleveret og kan tage det med hjem til pensionatet/hotellet. Familier har dog oplevet at få barnet udleveret den første dag, de møder det, så processen kan være lidt forskellig fra gang til gang – også selv om der er tale om børn fra samme børnehjem.

I Nigeria er man meget afhængig af møder med myndighederne, og hvis der åbnes mulighed for at speede processen op, vil LIFE typisk tilrettelægge processen efter det. Man må således altid være forberedt på at blive omdirigeret til et givent møde, såfremt muligheden pludselig byder sig. Hav også på den baggrund forsyninger med til en hel dag til både jer og jeres barn, når pensionen/hotellet forlades om morgenen – man ved aldrig helt, hvad dagen kan bringe.

Få dage efter ankomst vil man blive inviteret til interview hos socialdirektøren. I vil her blive ledsaget af jeres kontaktperson ved LIFE og ofte vil Elvira Salleras også være til stede. Jeres barn vil være med under interviewet, så pak også gerne lidt mad, drikke og beskæftigelsesting til barnet. Hos socialdirektøren vil man få udleveret et spørgeskema på ca. 5-6 A4-sider, der skal udfyldes. Husk også altid at have jeres pas på jer, da pasnummer oftest skal føres i alle officielle dokumenter. I vil have mulighed for at tale lidt med socialdirektøren og I kan bede om lov til at tage et billede sammen med hende. Hele seancen tager ca. en times tid og trods de beskedne forhold på socialministerens kontor, er det ofte en højtidelig begivenhed.

 

Mrs. Latinwo- Socialdirektør for Lagos State

 

Når interviewet er overstået kan adoptionsprocessen sættes i gang for alvor. Der vil herefter blive fastsat en dato for retsmødet. Vær forberedt på, at denne dato kan blive flyttet – både den ene og den anden vej. Ved retsmødet møder man op udenfor retten tidligt om morgenen. Der er ikke nogen fast tid på retsmødet – alle kommer til efter tur, så derfor er det en fordel at være først i køen. Der kan være flere timers ventetid udenfor retsbygningen, så hav også på denne dag rigeligt af forsyninger med til alle. Uden for retten vil I blive mødt af kontaktpersonen fra LIFE, en advokat der vil fremlægge jeres sag for dommeren samt en adoptionsansvarlig medarbejder, der vil have alle relevante papirer med. Når tiden for jeres retsmøde nærmer sig, vil I blive kaldt ind i et venteværelse. Forholdene er ofte ganske beskedne, og mange retsbygninger leder på ingen måde tanken hen på den institution, en retsbygning oftest forbindes med at være. Men tag ikke fejl – de beskedne forhold til trods hersker der en meget stor ydmyghed og respekt på stedet.

Retsbygning i Lagos

I vil blive kaldt ind på dommerens kontor, og her kan højtideligheden om nogen steder mærkes. Jeres advokat vil være jer behjælpelige med at fremlægge sagen og vil give tegn, når I efter endt sagsfremlægning skal rejse jer for domsafsigelsen. Når dommeren har læst retskendelsen højt anses I i Nigeria for at være forældre for jeres barn – også i juridisk forstand. Man kan efter endt domshandling bede om lov til at tage et billede sammen med dommeren. Når retshandlingen er overstået vil LIFE arbejde videre med at få udstedt barnets nye fødselsattest. Her vil I stå som barnets nye forældre, og barnet vil også stå opført med det danske navn, I måtte have valgt til det. I vil på pensionatet/hotellet få taget pasbilleder af jeres barn, samt et gruppebillede af jer og jeres barn – alt sammen til den videre sagsbehandling. I skal selv betale for fotograferingen. Det er vigtigt at I tjekker, at alle navne og datoer på fødselsattesten er korrekte.Når den nye fødselsattest samt den skrevne retskendelse foreligger, kan der bestilles tid på paskontoret. På dagen for pasudstedelsen vil I blive mødt af jeres kontaktperson udenfor pas-kontoret. Igen kommer man til efter tur, så også ved pas-kontoret betaler det sig at komme i god tid. Hav også her forsyninger med til både jer og jeres barn. En af forældrene samt barnet vil på et tidspunkt blive kaldt ind på det kontor, hvor papirarbejdet i forbindelse med pasudstedelsen laves. Man vil igen skulle vente, og vil blive kaldt op, når det er ens tur. Der bliver taget et pasbillede af barnet, og en medarbejder vil skrive alle data ind på en computerskærm. Igen er det vigtigt, at I dobbelttjekker alle navne og datoer, så der ikke vil blive fejl i passet.Herefter kan I tage hjem, og I kan forvente at få barnets nigerianske pas i løbet af få dage. LIFE vil, når alle officielle dokumenter foreligger, aflevere disse til jer sammen med barnets nigerianske pas. Igen bedes I tjekke navne og datoer på alle dokumenter. Med det nigerianske pas vil I kunne rejse ud af Nigeria, og med barnets Laissez-passer medbragt (eller sendt) fra Danmark, vil I kunne rejse ind i europæisk luftrum, og således hjem til Danmark. Se eventuelt afsnittet her på siden om ”Ud- og hjemrejse”. Lige inden alle papirer er klar – eller umiddelbart efter – vil I skulle aftale en tid på børnehjemmet, hvor I vil kunne komme derud og sige farvel. Her er der også mulighed for at medbringe eventuelle gaver købt i Nigeria til børnehjemmet samt tage de sidste billeder og film-sekvenser af børnehjemmet, børnehjemslederen og plejerne der.

I skal forvente, at hele adoptionsprocessen i Nigeria tager ca. 6-8 uger.